Obchodné podmienky pre používanie informačného portálu www.informacka.sk

1. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Informacka.sk je spoločnosť Port, s.r.o., so sídlom Štefana Furdeka 472/11, 010 01 Žilina, IČO: 46 779 353,DIČ/IČ DPH: SK2023568338 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57114/L ("PORT"). Adresa elektronickej pošty obchod@informacka.sk. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

2. Internetový portál Informacka.sk označuje doménu druhej úrovne informacka.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so spoločnosťou PORT domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.informacka.sk.

3. Poskytovanie a využívanie služieb na Informacka.sk sa spravuje týmito podmienkami ( ďalej aj ako "Podmienky") a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne spoločnosťou PORT alebo v spolupráci s treťou stranou, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania (v prípade, že sú ustanovené). Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke danej služby.

4. Služby na Informacka.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak ( ďalej aj ako "služba" alebo "služby").

5. Podmienky Informacka.sk sú záväzné pre všetkých návštevníkov Informacka.sk.

2. Registrácia na Informacka.sk a ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na Informacka.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu (ďalej aj ako "Účet"). Neregistrovaní návštevníci stránok Informacka.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok Informacka.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Informacka.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ vytvára na webových stránkach Informacka.sk svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami.

3. Na základe registrácie, spoločnosť PORT zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo registrovaného používateľa identifikovať v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie, pokiaľ ich používateľ dobrovoľne poskytne spoločnosti PORT pri registrácii alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb.

4. Používateľ pri registrácii na Informacka.sk dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Informacka.sk, a to na účely poskytovania služieb na Informacka.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. PORT je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie PORT-u okamžite ukončiť používateľovi poskytovanie služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje registrácia.

5. PORT ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany (sprostredkovateľov) na základe písomnej zmluvy o poverení, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na stránke Informacka.sk bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). V súvislosti s poskytovaním služieb registrovanému používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, PORT oznámi registrovanému používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov.

6. PORT poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej PORT môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom PORTU-u v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami Informacka.sk alebo službami na Informacka.sk.

7. Práva používateľa sú uvedené v ust. § 28 a nasl. zákona a používateľ je okrem iného oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od PORT-u:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu údajov o prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi, účel spracovania údajov, zoznam alebo rozsah údajov ako aj doplňujúce informácie týkajúce sa spracovania
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal PORT osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8. PORT vyhovie požiadavke registrovaného používateľa a písomne ho informuje o vykonaných opatreniach najneskôr do 30 dní od prijatia požiadavky. Požiadavky registrovaných používateľov PORT vybaví bezplatne s výnimkou požiadaviek podľa čl. II ods. 7 bod d) týchto Podmienok , kedy je PORT oprávnený požadovať úhradu vo výške materiálnych nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie používateľovi.

9. Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o PORT-e, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii používateľ uviedol, že má záujem o zasielanie správ obsahujúcich informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. PORT môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Informacka.sk v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v čl. I ods. 1 týchto Podmienok alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie ( napr. hypertextový odkaz a pod.). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby PORT-om pre používateľa.

10. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, PORT je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Zoznam nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

3. Práva a povinnosti PORT-u

1. PORT poskytuje služby na Informacka.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. PORT neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. PORT nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Informacka.sk.

2. PORT má právo najmä :
a) kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu
b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne
c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Informacka.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia
d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

3. PORT sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy PORTU-u vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Informacka.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

4. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Informacka.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Používateľom služieb na Informacka.sk je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,
j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,
k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,
n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.
3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Informacka.sk a súhlasí s tým, že nebude používať Informacka.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať PORT o zrušenie jeho registrácie na Informacka.sk spôsobom a postupom podľa čl. II týchto Podmienok a PORT sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

5. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na Informacka.sk

1. Obsah na Informacka.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu PORTU-u zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich PORT. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia PORTU-u je zakázané. PORT ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na Informacka.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon) v platnom znení.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Informacka.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom PORT na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. PORT nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Informacka.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a PORT nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku 4 ods. 2 týchto Podmienok.

4. PORT si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach Informacka.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na Informacka.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na Informacka.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

6. PORT nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Informacka.sk. Ak sa PORT dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na Informacka.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok Informacka.sk domnieva, že obsah zverejnený na Informacka.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na reklamacie@informacka.sk.

6. Služba Telefónny zoznam

1.PORT poskytuje verejné informačné služby o telefónnych číslach (ďalej aj ako „telefónny zoznam“) na verejne prístupnej internetovej doméne Informacka.sk. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, im poskytovať relevantné údaje o svojich účastníkoch.. Relevantnými údajmi o účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa.

2. Podnikmi, ktoré poskytli PORT-u údaje účastníkov, sú Slovak Telekom, a.s., ENTER PAGES PRO Ltd.( ďalej spolu aj ako „operátori“ a jednotlivo aj ako „operátor“). Telefónny zoznam obsahuje relevantné údaje účastníkov vyššie uvedených spoločností okrem údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené do 31.10.2011 a požiadali o nezverejnenie svojich údajov a telefónneho čísla alebo údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené po 1.11.2011 a neudelili súhlas so zverejnením osobných údajov a telefónneho čísla alebo udelený súhlas odvolali.

3. Informácie z Telefónneho zoznamu je možné využiť len pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok alebo informácií uvedených na týchto stránkach (v celku alebo jednotlivých častí, najmä kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov alebo informácií) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

4. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zasahovať do databázy, technickej podstaty alebo obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho súhlasu PORTU. Právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať akékoľvek súčasti týchto internetových stránok má výlučne PORT. Na tieto internetové stránky sa zakazuje prenášať alebo prostredníctvom nich odosielať akékoľvek informácie v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

5. Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. PORT zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v telefónnom zozname v kvalite a v rozsahu, ako mu boli tieto údaje poskytnuté inými jednotlivými podnikmi, ktoré prideľujú telefónne čísla a spracované v informačnom systéme v znení ku dňu aktualizácie telefónneho zoznamu účastníkov na týchto internetových stránkach.

6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.

7. PORT zverejňuje údaje v stave a v rozsahu, v akom ich poskytli jednotliví operátori a nezasahuje do obsahu databázy telefónnych čísiel. V prípade nezrovnalostí v údajoch uvedených v telefónnom zozname, kontaktujte svojho operátora. Zmena/ výmaz/ oprava doplnenie bude vykonaná najneskôr spolu s nasledujúcou aktualizáciou údajov.

7. Služba Firemný profil

1. Zákazníkom sa rozumie akákoľvek právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba, ktorá si Službu Firemný profil objednala.

2. Službou sa rozumie poskytovanie zvolenej úrovne služieb, ktoré sú obsahom ponuky "Firemný profil". Rozsah ponuky v rámci poskytovanej Služby Firemný profil je uvedený v čl. 8 bod 4 týchto Podmienok resp. v Cenníku Firemných profilov .

3. Zmluva o vytvorenie a prevádzkovanie Služby Firemný profil (ďalej len "Zmluva") je zmluva uzavretá medzi PORT-om a Zákazníkom prostredníctvom e-mailu, webovej stránky www.informacka.sk, realizáciou objednávky v Užívateľskom panely alebo cez telefón a upravuje podmienky poskytovania Služby Firemný profil.

4. Služba Firemný profil je vymedzený nasledovne: aktivácia služieb, ktoré sú súčasťou Služby a ich fungovanie po dobu dvanástich kalendárnych mesiacov.

5. Aktivácia Služby predstavuje vytvorenie Firemného profilu v katalógu firiem prevádzkovaného ako súčasť portálu Informacka.sk v rozsahu uvedeného v Cenníku Firemných profilov .

6. Doplnková časť Služby zahŕňa podľa zvoleného variantu prednostné pozície vo výsledkoch vyhľadávania v katalógu Informacka.

7. Prechod na Produkt nižšej cenovej kategórie je možný po písomnej dohode oboch zmluvných strán a najskôr však 1 mesiac pred koncom dohodnutého zmluvného obdobia. Prechodom na Produkt nižšej cenovej kategórie dochádza k automatickému súhlasu zákazníka s predĺžením zmluvy na obdobie ďalších 12-tich mesiacov.

8. Prechod na Produkt vyššej cenovej kategórie je možný v priebehu zmluvného obdobia kedykoľvek a Zmluva sa automaticky predlžuje na ďalších 12 kalendárnych mesiacov.

9. Objednaním Služby vyjadruje Zákazník súhlas s tým, že Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od aktivácie Služby Firemný profil.

10. Ak neoznámi Zákazník PORT-u písomne najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy, že trvá na jej ukončení, Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov. Zmluva sa takto predlžuje opakovane.

11. PORT môže od Zmluvy kedykoľvek okamžite odstúpiť ak:
a) obsah alebo akákoľvek časť Služby Firemný profil je v rozpore s právnymi predpismi SR, oprávnenými záujmami alebo platnými záväzkami PORT-u alebo je v rozpore s dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami,
b) je Zákazník v omeškaní s úhradou ceny za služby alebo za už zverejnenú inzerciu alebo poskytnutú reklamnú plochu v iných inzertných produktoch a službách PORT-u na základe inej zmluvy uzavretej medzi PORT-om a Zákazníkom,
c) Zákazník porušuje tieto Obchodné podmienky,
d) obsah v častiach Služby Firemný profil Zákazníka porušuje autorské práva tretích osôb alebo na také webové stránky odkazuje,či prípadne Zákazník na výzvu PORT nedoloží, že je vlastníkom príslušných práv na užitie obsahu,
e) prostredníctvom ktorejkoľvek časti Služby Firemný profil Zákazníka je ponúkaný nelegálne získaný softvér, alebo podobné produkty, za účelom predaja alebo poskytovania tretím osobám.

12. Odstúpenie podľa článku 8 ods. 11 Podmienok je účinné momentom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

13. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť PORT-u zmluvnú cenu podľa konkrétnej úrovne Služby Firemný profil.

14. Cenou za Službu Firemný profil sa rozumie cena dohodnutá a uvedená v cenníku Služby Firemný profil v čase objednávky, pričom pokrýva aktiváciu služieb a ich fungovanie v období 12 kalendárnych mesiacov od aktivácie Služby.

15. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu podľa ods. 14 Podmienok podmienok okamžite po Aktivácii Služby, a to na základe daňového dokladu vystaveného PORT-om na účet PORT-u uvedenom na daňovom doklade najneskôr v deň jeho splatnosti. Splatnosť daňového dokladu je 14 dní od vystavenia, ak nie je písomne dohodnuté inak.

16. V prípade, že si Zákazník praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzavretej zmluvy, je možné tak urobiť do 3 pracovných dní od jej objednávky. V tomto prípade je Zákazník povinný PORT-u uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej ceny služby, ktorý predstavuje úhradu za poskytnuté služby Zákazníkovi od času aktivácie Služby ako aj náklady súvisiace s aktiváciou a deaktiváciou Služby.

17. Pokiaľ dôjde k predĺženiu zmluvy podľa ods.7 Podmienok, je cena za každých ďalších 12 mesiacov prevádzkovania Služby fakturovaná ku dňu zodpovedajúcemu svojím označením dňu aktivácie Služby a je splatná na základe daňového dokladu vystaveného PORT-om.

18. PORT je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"). Ak sa zmení sadzba DPH v období medzi uzavretím zmluvy a fakturáciou ceny za Službu, Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že PORT je oprávnený jednostranne upraviť cenu podľa platnej výšky sadzby DPH.

19. Zákazník udeľuje súhlas PORT-u k zasielaniu daňových dokladov v elektronickej forme v zmysle ustanovenia § 75, ods. 6 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, a to formou zasielania daňových dokladov elektronickou poštou v elektronickej podobe. Elektronicky vyhotovené faktúry sú Zmluvnými stranami považované za plnohodnotné faktúry.

8. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

1.Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu reklamacie@informacka.sk alebo prípadne prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na Informacka.sk. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

2.Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

3.Prevádzkovateľ vydá používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov , ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu Riešenie sporov online založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/

9.Záverečné ustanovenia

1. PORT je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Informacka.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. PORT si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.informacka.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok PORTOM-om, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa článku 4, bod 4 Podmienok.

3. Používateľ a PORT sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Informacka.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 4. 2017.